Cart 0

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de webwinkel die Joorssappen vof via haar Website aanbiedt. Door producten te bestellen op de website van Joorssappen vof. gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord wilt gaan, kunt u géén producten bestellen op de website.
Deze Algemene Voorwaarden kunnen gedownload en geprint worden.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hiernavolgende betekenis:
Account: de persoonlijke omgeving van de Klant, toegankelijk via de Website door middel van het invoeren van de Inloggegevens;
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Joorsappen vof.;
Joorssappen.: Joorssappen vof. gevestigd en kantoorhoudende te Rockanje aan de Wega 4, 3235TR, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61211206.
Inloggegevens: de door de Klant gekozen gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Klant toegang krijgt tot zijn Account;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Joorssappen die via de Website wordt gesloten, op grond waarvan de Klant een Product bij Joorssappen koopt;
Product: de producten die Joorssappen via de Website te koop aanbiedt.
Website: www.detoxsappen.nl. en www.detoxsappen.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Joorssappen op de Website, op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst en elk gebruik van de Website.
2.2 Joorssappen kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden en worden tijdens het gebruik van de Website onder de aandacht van de Klant gebracht. Indien de Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan de Klant het Product niet bestellen. Bij voortgezet gebruik accepteert de Klant de meest recente en op de website gepubliceerde versie van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Klant verbinden Joorssappen niet en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Account

3.1 Om Producten op de Website te bestellen kan de Klant een Account aanmaken op de Website. Een Account kan aangemaakt worden middels het doorlopen van het registratieproces op de Website. Het is niet toegestaan een Account aan te maken op naam van een ander of ten behoeve van een ander.
3.2 Tijdens het registratieproces wordt de Klant verzocht bepaalde informatie te verstrekken. De Klant staat er jegens Joorssappen voor in en is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt correct, volledig en actueel is. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de Klant niet meer actueel, volledig of correct zijn, dient de Klant zijn gegevens onverwijld aan te passen.
3.3 Tijdens de registratie moet de Klant tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Klant niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van zijn Account wordt gemaakt.
3.4 Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Joorssappen daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
3.5 Joorssappen behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website of de veiligheid van het Account.
3.6 De Klant heeft het recht om op elk gewenst moment zijn Account te beëindigen. Wanneer de Klant niet in overeenstemming handelt met deze Algemene Voorwaarden, is Joorssappen bevoegd om het Account met onmiddellijke ingang en zonder dat zij daarvoor een vergoeding aan de Klant verschuldigd is, te beëindigen. Joorssappen verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Account. Beëindiging van het Account heeft geen invloed op reeds gesloten Overeenkomsten.

Artikel 4 – Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

4.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
4.2 Elke aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.4 Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Joorssappen nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
4.5 Joorssappen is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.
4.6 De Klant erkent dat het geleverde Product in beperkte mate kan afwijken van de op de Website gegeven informatie, waaronder de afbeeldingen.
4.7 Joorssappen behoudt zich het recht voor een Product op ieder moment aan te passen of te verwijderen van haar Website, zonder dat Joorssappen. daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden.
4.8 De Overeenkomst komt tot stand door het volledig doorlopen van het bestelproces op de Website, met als onderdeel de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
4.9 De Klant staat er jegens Joorssappen voor in dat de informatie die hij bij het doorlopen van het bestelproces verstrekt correct, volledig en actueel is. De Klant erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor Joorssappen onder andere ten behoeve van het leveren van de bestelde Producten.

Artikel 5 – Prijs en betaling

5.1 Alle prijzen worden vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en, mits wordt voldaan aan het minimale bestelbedrag in het geval van de aankoop van sappen, eventueel inclusief verzendkosten binnen Nederland. Op de Website zal een melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten en andere heffingen van overheidswege.
5.2 De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven. Joorssappen behoudt zich het recht voor om prijzen van Producten te allen tijde te verhogen of te verlagen. Dergelijke verhogingen of verlagingen hebben geen betrekking op Producten die reeds zijn besteld maar nog niet zijn afgeleverd.
5.3 De Klant kan de verschuldigde prijs betalen op de wijze zoals aangegeven op de bestelpagina’s van de Website. Betalingen verlopen via de “payment service provider” De algemene voorwaarden van de payment service provider (Mollie) zijn van toepassing op het betalingsproces.

Artikel 6 – Aflevering

6.1 Joorssappen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
6.2 Op de Website en/of in het bestelproces gegeven aflevertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
6.3 Joorssappen zal de door de Klant bestelde Producten afleveren op het door de Klant opgegeven (aflever)adres. Wanneer de Klant meerdere Producten bestelt, is Joorssappen gerechtigd de bestelling in delen af te leveren.
6.4 Het risico ten aanzien van de afgeleverde Producten, bijvoorbeeld voor beschadiging en/of vermissing, gaat op het moment van aflevering aan de Klant over op de Klant.
6.5 Indien nakoming door Joorssappen (blijvend of tijdelijk) onmogelijk is, stelt Joorssappen de Klant daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Joorssappen zal de Klant ofwel een alternatief Product aanbieden, ofwel de mogelijkheid bieden de Overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinden van de Overeenkomst zal Joorssappen het bedrag corresponderend aan de niet-afgeleverde Producten dat de Klant reeds heeft betaald, binnen 30 dagen terugbetalen aan de Klant.
6.6 Alle door Joorssappen afgeleverde Producten blijven eigendom van Joorssappen of haar toeleveranciers totdat de Klant het verschuldigde bedrag, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten, volledig heeft betaald.
6.7 Wanneer een afgeleverd Product non-conform is, zal Joorssappen kosteloos en binnen een redelijke termijn nadat de Klant Joorssappen. op de hoogte heeft gesteld van de non-conformiteit, het Product vervangen.
6.8 De sappen dienen persoonlijk te worden afgeleverd. De Klant zal ervoor zorgen dat persoonlijke aflevering mogelijk is op het door de Klant opgegeven (aflever)adres. De Klant erkent dat Joorssappen de sappen slechts éénmalig zal afleveren, omdat Joorssappen de kwaliteit anders niet kan waarborgen. Wanneer de sappen niet kunnen worden afgeleverd, worden deze geretourneerd aan Joorssappen en heeft Joorssappen het recht de Overeenkomst te ontbinden.
6.9 De Klant aanvaardt dat Joorssappen de sappen laat leveren door PostNL, zoals omschreven op de Website en/of in het bestelproces.

Artikel 7 – Privacy

7.1 Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Joorssappen verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform het privacy statement van Joorssappen (https://detoxsappen.nl/privacy-statement/) en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

8.1 Vanwege de aard van de producten van Joorssappen (vers en gekoelde producten) heeft de consument niet de mogelijkheid de overeenkomst na de totstandkoming te ontbinden. Joorssappen staat in voor de kwaliteit van haar producten. Bij het retourneren van de producten van Joorssappen is deze kwaliteit niet meer te waarborgen. Om die reden kan Joorssappen het recht van herroeping na totstandkoming niet honoreren.

Artikel 9 – Klachtenregeling

9.1 De consument dient direct na levering te controleren of de geleverde producten in aantal en soort overeenkomen met zijn of haar bestelling. Indien dit niet het geval is dient de consument dit direct door te geven aan Joorssappen. Joorssappen zal er voorts voor zorgdragen dat de producten die niet zijn aangekomen zo spoedig mogelijk worden nageleverd
9.2 Joorssappen registreert alle klachten en behandelt deze stuk voor stuk op een adequate wijze. Het is er Joorssappen alles aan gelegen om de consument een goede oplossing te bieden en eventueel te compenseren.
9.3 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Joorssappen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
9.4 Een bij Joorssappen ingediende klacht wordt binnen twee werkdagen verholpen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Joorssappen binnen de termijn van 1 werkdag geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
9.5Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Joorssappen. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Joorssappen als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
9.6 Een klacht schort de verplichtingen van Joorssappen niet op, tenzij Joorssappen schriftelijk anders aangeeft.
9.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Joorssappen, zal Joorssappen naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of terugnemen.

Artikel 10 – Diversen

10.1 Joorssappen mag de Overeenkomst en/of de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden, dan wel derden inschakelen om haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst uit te voeren. Joorssappen zal een overdracht van de Overeenkomst aan een derde tijdig aan de Klant mededelen. Indien de Klant de overdracht aan een derde niet acceptabel vindt, kan hij de Overeenkomst ontbinden.
10.2 De Klant mag de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
10.3 Op overeenkomsten tussen Joorssappen en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
10.4 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.